Inteligentná nabíjačka na gélové a lítiové baterky 12V 3,8A

42.48  s DPH

Dodanie tovaru: Produkt skladom u dodávateľa, dodanie 15 pracovných dní
Záruka: 24 mesiacov

Nie je na sklade

EAN: 8585042508001 Katalógové číslo: 70177 Kategórie: , Značka:

Popis

NABÍJAČKA AUTOBATÉRIÍ AMPEROMATIC LITHIUM PLUS 3,8A, 1,2>120Ah, 12V

Pre batérie gélové a lítiové s kapacitou v rozmedzí 1,2-120 Ah.

Charakteristika produktu:

USCHOVAJTE NÁVOD NA POUŽITIE PRE BUDÚCE REFERENCIE

Kvôli vlastnej bezpečnosti si pred použitím zariadenia prečítajte pokyny na použitie a uchovajte štítky, ktoré sú súčasťou balenia a nabíjačky batérie.

Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, musí vlastník / užívateľ prístroja pred použitím úplne porozumieť prevádzkovým funkciám prístroja. V prípade akýchkoľvek pochybností o bezpečnom a správnom používaní prístroja ho okamžite prestaňte používať.

KONTROLA ZARIADENIA PRED KAŽDÝM POUŽITÍM

Nikdy nepoužívajte prístroj v prípade, že je poškodený alebo zdeformovaný, alebo v prípade, že je kryt prasknutý, alebo v prípade, že niektorá z jej častí chýba.

Odporúčame vám, aby ste si prístroj nechali každý rok skontrolovať odborníkom. Náhradné štítky a pokyny na použitie je možné získať na požiadanie od výrobcu.

POPIS PRODUKTU

Zabudovaná elektronická funkcia „Automatické vypnutie“ chráni batériu pred prebitím. Vďaka konštantnému nabíjaciemu prúdu a automatickému prepnutiu do režimu udržiavania optimálneho nabitia batérie pomocou impulzného nabíjania sa predlžuje životnosť a výkon batérie.

Prístroj bol navrhnutý iba na použitie v uzavretých priestoroch a na krátkodobé použitie v otvorených priestoroch. NIKDY nevystavujte zariadenie dažďu, snehu, hmle alebo vysokej vlhkosti vzduchu.

TLAČIDLÁ A INDIKÁTORY na prístroji :

 1. Mode button – prepínač funkcií
 2. Indicator for GEL, STD – ukazovateľ typu batérie – GEL, STD
 3. Indicator for Winter mode/AGM – ukazovateľ pre zimný mód (AGM)
 4. Indicator for LiFePo4 – ukazovateľ LiFePo4
 5. Indicator for battery condition – ukazovateľ stavu batérie

REŽIM NABÍJANIA :

– Opakovaným stlačením tlačidla režimu vyberte typ nabíjania akumulátora – STD / GEL, AMG, LFP. Tlačidlo režimu sa rozsvieti načerveno, ak je pripojená vybitá / nesprávna batéria alebo alebo je nesprávne pripojenie alebo skrat.

– Svieti na zeleno, ak je všetko v poriadku.

– Po nabití akumulátora sa nabíjačka automaticky prepne do zmeneného režimu, v ktorom mikroprocesor zabezpečí cielené nabíjanie bez prebíjania alebo poškodenia batérie.

REŽIM TESTERA BATÉRIE :

– Na testovanie sa používa iba prúd z batérie. Počas testovania nepripojujte nabíjačku k sieti 230V.

– Pripojte nabíjačku k autu / batérii.

– Symbol batérie bude ukazovať stav pripojenej batérie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA :

USCHOVAJTE NÁVOD NA POUŽITIE: Táto príručka obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používania nabíjačky batérií.

NIKDY nevystavujte zariadenie dažďu, snehu, hmle alebo vysokej vlhkosti vzduchu.

Používanie príslušenstva, ktoré nie je schválené alebo dodávané výrobcom nabíjačky batérií, môže mať za následok riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.

Pri pripájaní alebo odpájaní nabíjačky batérií držte kábel za zástrčku, aby nedošlo k poškodeniu napájacích káblov.

Nikdy nepripájajte  zariadenie s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou: v prípade, že sú poškodené, okamžite ich vymeňte. Nepoužívajte prístroj v prípade, že utrpel silný náraz, spadol alebo by sa mohol poškodiť iným spôsobom: nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným odborníkom.

Prístroj nerozoberajte: nechajte ho udržiavať a / alebo opravovať výhradne kvalifikovaným odborníkom. Nesprávna inštalácia môže mať za následok nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Pred opravou alebo čistením prístroja musí byť prístroj vždy odpojený od zdroja napájania, aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Nikdy sa nepokúšajte dobíjať batérie, ktoré nie sú nabíjateľné.

Pre lítiovú batériu je možné použiť iba pre lítiovú batériu LiFePo4 s napätím 12,8 V, nemožno nabíjať batériu LiCoO2 !!!!

NEBEZPEČENSTVO! – MÔŽU VZNIKNÚŤ VÝBUŠNÉ PLYNY.

Práce v blízkosti elektrolytových batérií sú nebezpečné. Pri normálnej prevádzke vytvárajú batérie výbušné plyny. Z tohto dôvodu je pred každým použitím prístroja dôležité prečítať si návod na obsluhu a pozorne ho dodržiavať.

Aby ste zabránili explózii batérie, mali by ste pozorne dodržiavať Pokyny na používanie a pokyny výrobcu batérie týkajúce sa používania iných zariadení.

UPOZORNENIA PRE VAŠU OSOBNÚ BEZPEČNOS5 :

V prípade, že sa elektrolyt z batérie dostane do kontaktu s vašou pokožkou, musí byť okamžite opláchnutá pod tečúcou vodou a vyčistená mydlom.

V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vyplachovať veľkým množstvom studenej vody  najmenej 10 minút a následne vyhľadať lekársku pomoc.

NIKDY nefajčite v blízkosti batérií a zabráňte vzniku iskier a / alebo otvoreného ohňa v blízkosti batérií a / alebo motorov.

Nabíjačku používajte iba na nabíjanie ELEKTROLYTICKÝCH batérií . Nikdy nepoužívajte prístroj na nabíjanie suchých batérií používaných v domácich spotrebičoch.

Batérie môžu explodovať a spôsobiť vážne zranenia alebo iné škody.

NIKDY nenabíjajte zamrznuté batérie. Batérie môžu explodovať a spôsobiť vážne zranenia alebo iné škody.

PRED POUŽITÍM :

 1. PRÍPRAVA NA NABÍJANIE BATÉRIE

Ak je to potrebné, vyberte z vozidla batériu, ktorá sa má nabíjať. Najskôr vždy odpojte uzemňovací kábel od batérie.

Pri nabíjaní batérie sa uistite, či je miestnosť správne vetraná.

Vyčistite kontakty batérie. Dbajte na to, aby sa vám hrdzavý prach nedostal do očí.

Doplňte všetky články batérie s destilovanou vodou až po hladinu vyznačenú na batérii výrobcom.

Neprekračujte náplň článkov pri doplňovaní. Pri nabíjaní batérií bez článkov, riaďte sa inštrukciami výrobcu batérií.

Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny poskytnuté výrobcom a zistite, či sa počas procesu nabíjania dávajú kryty článkov dole alebo nie . Udržujte nabíjací prúd udávaný výrobcom batérie.

Skontrolujte, či napätie batérie zodpovedá napätiu nabíjačky.

VŽDY dodržujte pokyny výrobcu batérie týkajúce sa hodnôt výkonu batérie.

 1. VKLADANIE NABÍJAČKY BATÉRIE

Nabíjačku akumulátora umiestnite v maximálnej možnej vzdialenosti od akumulátora: až k sekundárnym káblom DC.

Nabíjačku nikdy nepokladajte na nabíjanú batériu: plyny uvoľňované z batérie môžu spôsobiť koróziu a poškodenie nabíjačky.

Pri kontrole hrúbky alebo úrovne elektrolytu v batérii zaistite, aby sa elektrolyt nikdy nevylial na nabíjačku batérie.

Nepoužívajte prístroj na uzavretých miestach alebo na miestach s nedostatočným vetraním.

Nikdy neklaďte nabíjačku batérií na batériu.

Batérie do lodí (používané na mori) sa musia prepravovať na pevnine, aby sa dobili.

 1. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA PRIPOJENIA DC:

Káble DC sa môžu pripájať alebo odpájať iba vtedy, keď je odpojený napájací kábel zo siete. Upevnite spony na kontaktoch batérie a niekoľkokrát ich posúvajte tam a späť, aby ste dosiahli dobrý kontakt.

Týmto sa zabráni skĺznutiu spôn a zníži sa nebezpečenstvo iskier. Spony sa nikdy nesmú navzájom dotýkať.

 1. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA PRIPOJENIA NA AC

Konektor môže byť zapojený iba do zásuvky napájania nainštalovanej podľa miestnych noriem

a nariadenia.

NEBEZPEČENSTVO! – Zabráňte úrazu elektrickým prúdom:

Nikdy nijako neupravujte konektor napájacieho zdroja.

Nesprávne pripojenie môže mať za následok nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

POUŽITIE

 BATÉRIA V AUTOMOBILE :

DODRŽIAVAJTE TIETO POKYNY, AK JE BATÉRIA INŠTALOVANÁ V AUTE. Iskry v blízkostí batérie môžu spôsobiť jej výbuch: Aby ste predišli nebezpečenstvu iskier v blízkosti batérie, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Umiestnite káble AC a DC tak, aby ich nepoškodil kryt motora, dvere alebo iné pohyblivé časti motora.
 2. Udržujte odstup od lopatiek ventilátora, klinových remeňov, káblov a iných častí, ktoré môžu spôsobiť zranenie.
 3. Uistite sa, že je polarita kontaktov batérie správna. POZITÍVNY pól (POS, P. I) je zvyčajne hrubší

ako NEGATÍVNY PÓL (NEG, N,)

 1. Zistite, ktorý kontakt je pripojený ku karosérii vozidla (teda uzemnený). Ak je pripojený ku karosérii negatívny pól (väčšina automobilov) tak pokračujte bodom 5. Ak je to inak, pokračujte bodom 6.
 2. Pri autách so záporným uzemnením musíte prepojiť POZITÍVNY pól (klip) (ČERVENÝ) nabíjačky s neuzemneným POZITÍVNYM pólom (POS, P, +) batérie. Pripojte NEGATÍVNY PÓL (ČIERNY) ku karosérii vozidla alebo k motoru: pokiaľ je to možné, nepripájajte ho blízko batérie. Nepripájajte klip ku karburátoru, prívodu paliva alebo tenkým plechovým častiam. Pripojte klip ku karosérii alebo bloku motora.
 3. S kladne uzemnenými autami máte spojiť NEGATÍVNY PÓL nabíjačky s neuzemneným NEGATÍVNYM PÓLOM batérie. Pripojte POZITÍVNY PÓL (červený) ku karosérii automobile alebo k bloku motora. Nepripájajte klip ku karburátoru, prívodu paliva alebo tenkým plechovým častiam.
 4. Pri odpájaní nabíjačky najskôr odpojte AC kábel z prívodu elektriny a potom odpojte kábel pripojený ku karosérii resp. bloku motora. Až potom odpojte káble na batérii.   BATÉRIA MIMO AUTOMOBILU :

Iskry v blízkostí batérie môžu spôsobiť jej výbuch: Aby ste predišli nebezpečenstvu iskier v blízkosti batérie, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Uistite sa, že je polarita kontaktov batérie správna. POZITÍVNY pól (POS, P. I) je zvyčajne hrubší

ako NEGATÍVNY PÓL (NEG, N,)

 1. Pripojte záporný klip (čierny) so záporným pólom batérie .
 2. Pripojte kladný klip (červený) nabíjačky batérií k kladnému pólu batérie.
 3. Pri pripojovaní posledného kontaktu vám odporúčame, aby ste sa nepozerali na batériu a neotáčali sa k nej resp. mali ochranné okuliare.
 4. Pri odpájaní nabíjačky batérií postupujte v opačnom poradí: najskôr by sa mal odpojiť posledný kontakt.
 5. Batéria použitá na vode (člny) musí byť vybratá a prepravená na zem kvôli nabíjaniu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA :

Dajte pozor na elektrický šok – neprevádzajte na zariadení žiadne opravy pokiaľ je v elektrickej sieti !

Vyhnite sa úrazu ! Nerozoberajte zariadenie !

Toto elektrické zariadenie by malo byť zlikvidované ako špeciálny odpad ! Nevyhadzovať s všeobecným komunálnym odpadom !