Ochrana údajov

Vážení nakupujúci,

plne rešpektujeme Vaše súkromie a konáme výhradne v zmysle platnej legislatívy zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákonov č.602/2003 Z.z., č.576/2004 Z.z. a č.90/2005 Z.z..
Na základe ustanovenia § 10 tohto zákona je prevádzkovateľ, ktorý mieni získať od dotknutej osoby jej osobné údaje, povinný najneskôr pri ich získavaní informovať dotknutú osobu a bez vyzvania jej vopred oznámiť (1) názov a sídlo alebo trvalý pobyt prevádzkovateľa (2) účel spracúvania osobných údajov (3) poučenie o dobrovoľnosti (4) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené a formu zverejnenia.

  1. Prevádzkovateľom internetového obchodu je DUALEX , s.r.o., prevádzka: Tomašovská 2361, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 366 386 84, DIČ: SK 202 201 7635
  2. Prehlasujeme, že spracovanie osobných údajov je len na účel doručenia tovaru.
  3. Pri prvom nákupe v internetovom obchode vypĺňate iba tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresu (adresu dodania), telefonický kontakt, e-mailovú adresu. Žiadne iné údaje nie sú vyžadované.
  4. Osobné údaje ani obsah objednávok nebudú poskytované tretím stranám.
  5. Prepravcom sú poskytnuté údaje adresy a telefónne číslo na zaslanie SMS správy vo forme avíza.
  6. Ak si neželáte poskytnutie telefónneho čísla prepravcovi oznámte nám to v poznámke k objednávke.
  7. E-mailová adresa sa žiadnemu prepravcovi neposkytuje.

Pre Vašu informáciu o priebehu a stave nákupov sú Vám k dispozícii údaje v internetovom obchode len po Vašom prihlásení na základe hesla, ktoré ste si sami zvolili pri prvom zadávaní adresy.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje okamžite na žiadosť odstrániť osobné údaje a priebehy Vašich nákupov z databáze internetového obchodu.