Obchodné podmienky a dodanie tovaru

Internetový obchod prevádzkuje: DUALEX, s.r.o., P. J. Šafárika 4681/7, Rimavská Sobota – Sobôtka, 979 01

Prevádzka: Tomašovská 2361, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36638684, DIČ: SK 2022017635
E-mail: dualexvt@rsnet.sk
Mobil: 0905 597 675

ORGÁN DOZORU :
Slovenská obchodná inšpekcia / SOI /
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Nakupujúci (vy) pri objednávaní tovaru uzatvára s predávajúcim (nami) kúpnu zmluvu, ktorá je záväzná v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov. Pri nakupovaní si nakupujúci vyberie príslušný tovar a vloží ho do košíka. Po vložení vybraného tovaru do nákupného košíka a upresneného množstva môže nakupujúci prejsť k pokladni a dokončiť objednávku. Po ukončení objednávky je táto obj. chápaná ako záväzná a možno od nej odstúpiť len za podmienok uvedených nižšie. Vybavujeme iba objednávky uskutočnené pomocou nákupného košíka.

Pre uskutočnenie objednávky sa u nás nemusíte nutne zaregistrovať, ale máte túto možnosť. Ak sa zaregistrujete, je potrebné vyplniť registračný formulár. Pri nakupovaní ako nezaregistrovaný zákazník, vypĺňate potrebné údaje až pri dokončovaní objednávky. Nevýhodou nezaregistrovania sa, je opakované zadávanie údajov pri ďalšom nákupe. Záväzná objednávka musí obsahovať povinné údaje ako sú meno, priezvisko a adresa nakupujúceho, názov produktu, počet kusov, celkovú cenu, spôsob dodania tovaru, spôsob platby a pod.

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete v rámci objednávky budú použité v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. a budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Po dokončení objednávky dostanete od nás potvrdzujúci email s potvrdením prijatia objednávky. Od tohto momentu sa snažíme Vašu objednávku čo najskôr vybaviť. Ak je tovar skladom, vybavíme Vašu objednávku od 1-3 dní. Ak tovar na sklade nie je, budeme Vás kontaktovať emailom, v ktorom Vás budeme informovať o možných dodacích lehotách a dohodneme sa na ďalšom postupe.

Objednávky vybavujeme v pracovných dňoch od 8:00-16:00 hod.

Nákupom alebo registráciou zákazníka automaticky súhlasíte s tým, že môžete byť informovaní o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom.

Pokiaľ nebudete mať o tieto informácie záujem, máte možnosť ich zasielanie kedykoľvek ukončiť.

Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

Možnosti stornovania objednávky zo strany nakupujúceho, sú možné len v týchto prípadoch:

 • v prvý deň (deň uskutočnenia objednávky) – bez poplatku
 • do 7 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu – náklady na vrátenie tovaru znáša nakupujúci. Tovar aj s písomným odstúpením od zmluvy treba zaslať v stanovenej lehote na našu adresu. Akceptujeme len vrátenie produktu, ktorý nie je:
 • poškodený
 • používaný
 • je v originálnom obale, ktorý nebol rozbalený
 • obsahuje všetky dodané dokumenty a príslušenstvo obdržané pri kúpe
 • ak nie sme schopný dodať tovar ani po následnom objednaní , nenachádza sa ani u dodávateľa po lehote 7 pracovných dní – po tejto dobe si internetový obchod www.mojeautodoplnky.sk vyhradzuje právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 20% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky

Po obdržaní všetkých náležitostí vybavíme Vašu požiadavku najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Sumu za vrátený tovar Vám podľa Vami vybraného spôsobu prevedieme na Váš účet.

Internetový obchod www.mojeautodoplnky.sk si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 • sa produkt uvedený na našich stránkach už nevyrába alebo sa prestal vyrábať
 • sa zmenila cena u dodávateľa produktu
 • uverejnená cena produktu bola chybná

V prípade, že kupujúci už zaplatil za objednaný tovar, bude mu čiastka vrátená prevodom na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

Dodanie tovaru a dodacie lehoty

Tovar dodávame na adresu určenú v objednávke a to od 1-5 pracovných dní (vynímajúc sviatky a víkendy) pri skladových zásobách. Ak tovar skladom nie je, bude nakupujúci o dodacej lehote informovaný mailom. Pri akomkoľvek oneskorení odoslania objednávky bude nakupujúci písomne upozornený. K našej lehote treba pripočítať lehotu dodania, ktorú potrebuje dopravca na doručenie tovaru.

Tovar je zasielaný kuriérom alebo Slovenskou poštou na dobierku, dodacia lehota je zvyčajne do 3 pracovných dní.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov môže byť dodacia lehota dlhšia. O týchto skutočnostiach však bude nakupujúci oboznámený mailom.

Cena za doručenie:

 • Hodnota objednávky do 10€ – SPS – Poštovné a manipulačný poplatok 9€ s dobierkou
 • Hodnota objednávky do 10€ – Zásielkovňa – Poštovné a manipulačný poplatok 8€ s dobierkou
 • Hodnota objednávky od 10,01€ do 39,99€ – SPS – Poštovné 5,5€ s dobierkou
 • Hodnota objednávky od 10,01€ do 39,99€ – Zásielkovňa – Poštovné 4,20€ s dobierkou
 • Hodnota objednávky od 40,00€ – Poštovné zadarmo

Cena tovaru, platobné podmienky, prepravné a prebratie tovaru

Cena produktu je stanovená cenníkom obchodu mojeautodoplnky.sk. Ceny uvedené v cenníku sú konečné ceny už s DPH. Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Aktuálna platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Ak bude na konkrétny tovar prebiehať časovo obmedzená zľava, vyhradzuje si predávajúci právo v prípade vypredania tohto tovaru alebo skončenia zľavy jednostranne zrušiť túto zľavu. Oznámenie o zrušení zľavy bude doručené na emailovú adresu uvedenú v objednávke. V tomto prípade je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť a to do 42 hodín od odoslania oznámenia o zrušení zľavy.

V opačnom prípade je objednávka naďalej záväzná pre obe strany a tovar bude nakupujúcemu dodaný v pôvodnej cene.

Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do doby úplného zaplatenia ceny nakupujúcim. Nakupujúci uhrádza platbu:
dobierkou – celkovú cenu platí nakupujúci pri prevzatí zásielky kuriérovi

Pri preberaní zásielky na dobierku platí spotrebiteľ celkovú cenu, ktorá obsahuje cenu za tovar a poplatky za dopravné.

Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o kreditnej karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo jeho povolenia je H-EN-I-1064/2013.

Pri preberaní zásielky je nakupujúci povinný skontrolovať si jej fyzickú neporušenosť a kompletnosť. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, nakupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Záruka a reklamácie

Záručná doba pre tovar zakúpený na našich stránkach je 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený v našom E-Shope. Pri uplatnení reklamácie je nakupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení vrátane faktúry predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa nakupujúci riadi pokynmi, ktoré obdrží mailom od predávajúceho.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, používaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

Reklamácie sa riešia podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Zahájenie reklamačného procesu nemá vplyv na povinnosť nakupujúceho riadne uhradiť faktúry. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča nakupujúcemu telefonicky alebo mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí nakupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Taktiež nezodpovedáme za škody spôsobené dopravou tovaru, v takom prípade ihneď kontaktujte prepravcu.

Oprávnená reklamácia bude vybavená buď opravou alebo výmenou tovaru.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Nakupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.